راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

این چند زن فداکار
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،سرگذشت ،کارکنان ،پروژه ها

صبح روز 24 بهمن 88 است و من قول داده ام که روزهای 5 و 15 و 25 هر ماه یک پست داشته باشم. در این چند روز خیلی فکر کردم که چی بنویسم؟ خیلی موضوعات به نظرم رسید. اما هیچکدام را نمیتوانستم پرورش دهم. حتی تصمیم گرفتم چند روز مطلبی ننویسم تا یک موضوع خوبی را گیر بیاورم که حرفی برای گفتن داشته باشد. عقل هم میگوید وقتی حرفی نیست بهترین کار سکوت است. ولی به ناگهان یادم به چند زن فداکار افتاد و تصمیم گرفتم هم از آنها یادی کنم و هم چند نکته را یادآور شوم.....


 
یادی از چند دوست و همکار
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تاریخچه ایریسا ،کارکنان ،پروژه ها

تفاوتی ندارد که هر هفت روز یک مطلب بنویسم یا هر ده روز. تعداد نظرات ارسالی بیشتر نمیشود. حداکثر همان 10 نظر را خواهم داشت. به روش سعی و خطا عمل میکنم. هر حیله ای را بکار میبرم تا شاید دوستان و همکاران مشارکت بیشتری داشته باشند و از این راه بتوانم مشکلات کارکنان و شرکت را پیدا کنم و راه برون رفت از آنها را. اما یار نقاب از رخ بر نمیکشد. مسائل بیشماری فکرم را مشغول کرده است و راستش را بخواهید نتوانستم یکی از آنها را پرورش دهم و برایتان بنویسم. لذا از چند نفر از کارکنان و دوستان یادی میکنم و در بین آن نکاتی را مینویسم که امید است برایتان مفید باشد.....


 
پیمانکار مداری
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: سرگذشت ،تاریخچه ایریسا ،پروژه ها ،کارکنان

آنچه میخوانید دیدگاه های کارمندی از شرکت ایریسا است. کارمندی که به شرکت خود نیز عشق ورزیده است و خود به عنوان یک کارمند برای کارفرمایان زیادی کار کرده است و در شرکتی کار میکند که بسیار پروژه های ملی در سطح کشور برای کارفرمایان متعدد اجرا کرده است و لزومآ آنچه مینگارد دیدگاه های شرکت ایریسا نیست ، هرچند ممکن است مواردی را که مینویسد درد دل و دیدگاه تمام پیمانکاران در سراسر کشور را در بر داشته باشد....