راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

*** این نامه در تاریخ ٢٠/٢/٨٨ از طرف آقای فرزانه مدیر امور اداری و منابع انسانی در رابطه با کمیته انضباطی دریافت شده و عینآ درج شد. ***

 

باسلام

            درمورد مطلب درج شده تحت عنوان « کمیته انضباطی» لازم است توضیحی بدهم. به علت اینکه ممکن است مطالب طولانی باشد و درمحل اظهارنظرها جا نگیرد ، برایتان ایمیل می‌کنم "، هرجا که توانستید درج نمایید.

-   انتخاباتی که در اسفندماه گذشته درسطح شرکت ایریسا انجام گردید به‌خاطر انتخاب نماینده کارگران (کارکنان) بود که طبق ماده 20 دستورالعمل مربوط به انتخاب نماینده کارگران مصوب 06/11/71 دارای وظایف و مسئولیت‌هایی به شرح زیر می‌باشند :

الف- آشنا ساختن کارکنان به حدود وظایف و مسئولیت‌ها وحقوق قانونی خویش.

ب- کوشش درجهت ایجاد محیط حسن تفاهم متقابل بین کارگران و کارفرما به‌منظور حل وفصل مشکلات و اختلافات ناشی از روابط کار در چارچوب مقررات قانونی.

ج- همکاری و نظارت بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط.

د- پیگیری و مراقبت درجهت حسن اجرای مقررات قانون کار و استیفای حقوق قانونی کارگران.

و...

لازم به ذکر است که نحوه رای‌گیری با هماهنگی با سازمان کار و اموراجتماعی استان اصفهان بود و نتیجه آن مورد تائید آن سازمان می‌باشد. درحقیقت آقای شاهین اسحاقی به‌عنوان نماینده کارگران (کارکنان) و آقای کمال شریف‌زاده به‌عنوان نماینده علی‌البدل کارکنان ایریسا رسمیت دارند و آن سازمان جهت ایشان اعتبارنامه صادر نموده است.

این تا اینجای داستان ، اما درمورد کمیته انضباطی هم لازم است توضیح بدهم. درسال 1379 آئین‌نامه‌انضباطی شرکت ایریسا تهیه شد که این جمله درصفحه اول آن با خط درشت نوشته شده است :

" مدیریت شرکت ایریسا را اعتقاد بر این است و امیدوار که هرگز با موارد تخلف پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه مواجه نگردد و در این عصر تکنولوژی و فرهنگ نیاز به موارد تنبیهی را دور از شأن همکاران گرامی‌می‌داند ... " .

این آئین نامه درتاریخ 07/09/79 به تائید اداره کل کار و اموراجتماعی استان اصفهان رسیده و ازنظر آن سازمان معتبر است.. در این آئین نامه یک کمیته انضباطی پیش‌بینی شده که 5 عضو داردکه دو نفرشان نماینده مدیرعامل و یک نفر نماینده سرپرستان گروه‌های تخصصی و دونفر هم نماینده کارکنان هستند ، که یکی از این دونفر آخری همان نماینده کارکنان است که انتخاب شده و نفر دوم هم کسی است که توسط نماینده کارکنان یعنی آقای اسحاقی انتخاب می‌شود وباید از قسمت اتوماسیون باشد. توضیحی هم بدهم به سئوال احمدآقای عزیز که دراین کمیته ،  شکایت اشخاص ازِیکدیگر (مدِیر از کارمند ویابرعکس کارمند از مدیر قابل طرح وبررسی می باشد.

همان‌طور که احمدآقا گفته‌اند امیدواریم که خلافی صورت نگیرد که نیاز به این کمیته باشد. آقای سین هم جمله خوبی نقل کرده‌اند که آموزش وپاداش بسیار ساده‌تر از وضع مقررات پیچیده و دست وپاگیر است.

امیدوارم که دراین کار آسان موفق شویم تا به آن مشکلات گرفتار نشویم.