راه ایریسا ------------------------------- The Way of IRISA

این وبلاگ بر این است تا با تجزیه و تحلیل رویدادها و تصمیمات اتخاذ شده در شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ( ایریسا ) راه مناسب پیشرفت شرکت را فراهم سازد

بر اين باوريم كه انسان مصون از خطا نيست و بالطبع مديران و كاركنان و سرپرستان و خود را بري از اشتباه نمي دانيم. به گفتگوي انسان ها با ديد باز مي نگريم. و تفاوت انديشه ها و برخورد آرا و عقايد را سازنده مي دانيم.

اين وبلاگ را بستري جهت تعامل كاركنان و مديران ميدانيم. مشتريان و تامين كنندگان و رقبا از اين گردونه خارج نيستند و نظرياتشان را پذيرا و استقبال مي كنيم.

هرچند اين وبلاگ حافظ منافع شركت ايريسا و كاركنان است اما سخنگوي شركت نيست كه سخنگوئي بر عهده واحدهاي سازماني است.

در اين وبلاگ اشخاص معادل ايريسا نيستند و با ديدي انتقادي به آنها نگريسته مي شود از صدر تا ذيل، كه افراد رفتني هستند و ايريسا ماندگار، كما اينكه در اين چند سال اخير خيلي ها رفته اند و ايريسا همچنان پا برجاست.

اين وبلاگ راهي بس دشوار در پيش دارد دشوار تر از ديگر وبلاگها و سايت ها. زيرا در برابر چشم رقيبان و مخالفان بايد كار كند و حساسيت ها دارد كه بر آن واقفيم.

چنانچه مطلبي را پيرامون خود و يا شركت برايمان ايميل كنيد از آن مطلب استفاده و در وبلاگ قرار ميدهيم.

اما خط مشي ما:

-          پرهيز از دروغ و تهمت نهادن بر ديگران.

-          حفظ امانت

-          حفظ اسرار شركت ايريسا و كاركنان

-          عدم استفاده از الفاظ زشت

-          راستي و راست كرداري

-          برخورد منطقي با كژي ها و ناراستي ها

موارد فوق در حال بازنگري است و به مرور تكميل خواهد شد پس اين صفحه را هر چند وقت يكبار مطالعه كنيد.(21/1/1388)