عبور از 33 پل

سرخوش قدم میزدم که اواسط پل در سمت راست خود نگاهی به رودخانه انداختم. چندین کارگر مشغول لایروبی بودند. مشغول کندن خزه ها و جلبک ها بودند. خزه ها را درو میکردند و آب رودخانه سریعتر جریان میافت. آری زنده رود را باید پاس داشت که بدون آن اصفهان را روحی نیست. آرزوی سلامتی دارم برای آن کارگران شهرداری که مشغول پاکسازی بودند و از تمام کارکنان شهرداری که در زیباسازی اصفهان کوشا هستند. و در اینجا حق شناسی ام را نثار کارگران و رفتگران شهرداری میکنم که زیبائی شهر ما از آنهاست.

بعضی مواقع که درون پارکها راه میروم لذت میبرم از زیبائی ها و ناراحت میشوم از ریخت و پاش زباله توسط ما مردمان. که اگر ما مراعات میکردیم محیطمان زیباتر بود و زحمت دیگران کمتر.

به راستی شهرمان زیباست که آب مدتی است در رودخانه اش جاری است و فضای سبزش و کنار رودخانه اش بهشتی برپا کرده است در اردیبهشت ماه. و در کنار پل بزرگمهر پرچم بزرگ ایران زمین برافراشته است بر بالای میله ای به طول 50 متر. البته گفتم میله ای ولی خودش ستونی است عظیم که پرچم بزرگی را بر قله دارد. و از این ابتکار که نصب پرچم کشور عزیزمان بر فراز شهر است خوشحالم و به مبتکر آن تبریک میگویم.

و دیگر پل بزرگمهر جوابگوی ترافیک نیست و در پروژه ای یکساله قصد دارند پل را تعریض کنند و از هر طرف 11 متر آن را پهن تر کنند. که پروژه از فروردین ماه آغاز شد و آن پرچم در اسفند 89 برافراشته شد.

و اصفهان شهری زیباست و مهد هنر و شرکت ایریسایش بین المللی است و باید بدرخشد. ولی جای کار فراوان دارد و این بدست ماست. و برای این بین المللی باید در فرصتی دیگر قلم را بدوانم. و حسرتها و حرمان هایم را نجوا کنم.

/ 2 نظر / 11 بازدید

ایریسا هم نیاز به لای روبی دارد

شهلا

چاقو دسته خودش را نمیبره پس لایروبی بی لایروبی