سهامداران ایریسا

چنینآورده اند که سهامداران شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون که همان ایریسا باشد بر سه دسته عمده اند.

دسته اول که 30 درصد سهام را در مالکیت خود دارند و این دسته همان شرکت فولاد مبارکه است.

دسته دوم که 38 و اندی درصد از سهام را مالک شده است و این دسته همان شرکت بین المللی ایران مسمی به ایریتک است.

و دسته سوم که صد ها نفرند و 31 و اندی درصد از سهام را خریداری کرده اند و اینها همان زحمتکشان کارمند در ایریسا باشند و سایرین متفرق.

از عجایب اینکه در اینجا 30 از 38 و 31 بسیار بزرگتر باشد. چرا که هر سهم فولاد را در مجامع 6 امتیاز باشد و هر سهم ایریتک را 3 امتیاز باشد در مجامع و سهام زحمتکشان را فقط 1 امتیاز بیشتر نصیب نکرده اند.

پس در انتخاب اعضای هیئت مدیره آرای فولاد و ایریتک سرنوشت ساز باشند و آرای کارکنان نباشد. اما انصاف به خرج داده اند و در توزیع سود سهام همه را امتیاز برابر نهاده اند. و هر چه سود که توزیع شود بر عدد 600000 تقسیم شود که این عدد 600 هزار همان تعداد کل سهام است.

و دلیلی که کمتر کارکنان در مجامع عمومی شرکت کنند یکی همین باشد که رآی آنان سرنوشت ساز و مؤثر نیست.

دستور جلسه آتی را برنامه چنین است که صورت های مالی را به تصویب برسانیم که معمولآ تصویب خواهد شد. و گزارش بازرس قانونی پروز را مهربانانه گوش فرا دهیم که همانا ، سردترین و خسته کننده ترین بخش مجمع باشد که ما از ایرادهای آنان سر در نیاوریم. و اشکالاتی که بازرس میگیرد همه ماینور است و نه میجر کما اینکه در ایزوی ما هم همین است و همیشه بخیر می بگذرد.

خوشحال کننده ترین بخش مجمع عمومی که در دستور کار قرار دارد همان توزیع سود سهام است که امسال هم به حول و قوه الهی کمتر از سال گذشته توزیع نخواهد شد.

و دستور کار بعدی آن باشد که برای دو سال دیگر اعضای هیئت مدیره برگزیده شوند که در این لحظه نمایندگان فولاد و ایریتک به نجوا سر در گوش میبرند و آرای خود را توزیع میکنند و کارکنان هم کمی شلوغ کنند که رآی ما اثر ندارد و بالاخره 5 تن برگزیده میشوند.

و راویان سخن پراکن چنین آورده اند که تغییراتی در هیئت مدیره فعلی صورت خواهد گرفت و آن عزیز دل ارباب ، فخر نجف آباد ممکن است در هیئت باشد و آن اولین رئیس هیئت مدیره فرهاد احیانآ فرمان هیئت در دست گیرد و آن محمدعلی همچنان شهریاری کند و صوت داوودی دیگر بگوش نرسد و آن قلی همچنان به مقصود رسیده باشد و...

جالب ترین و هیجان انگیزترین بخش، همان مجمع فوق العاده باشد که قرار است سرمایه تان افزون گردد به  مجهول برابر ، و حتی لازم نیست که شما دیناری بیاورید بلکه از محل بهره های انباشته خودتان تآمین میشود. و دیگر از این بهتر نمی شود.

و صد البته باید خدا را شاکر باشیم و هیئت مدیره را ممنون که تدبیر به خرج دادند و ما را تا اینجا رهنمون شدند و سرمایه مان را افزون کردند و ما را به فلاکت دچار نکردند. و ما هم پاداش خوبی بیشتر از سال گذشته برایشان کنار گذاریم.

حالا حرف های جدی ما باشد برای صبح روز شنبه بیست و هفتم تیر ماه ٨٨ که اطلاعات صحیح و گزارش مجمع را عرضه میداریم و خطاب به هیئت مدیره جدید از کلام پیتر دراکر رحمه الله علیه الواسعه اندرز آوریم که :

"روح هر سازمان را از بالا بر آن میدمند و اگر هیئت مدیره رهبر سازمان است ، باید همچون مسیحا ، روح راستی و درست منشی را بر سازمان بدمد و خود عامل عملکرد درست و منش عالی باشد."

منتظر نظر نظرداران و حضور سهامداران در مجمع عمومی. 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید